Share on google

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Naamswijziging, privacy en bewindvoering

 • Onder welke voorwaarden kan U Uw naam verbeteren of wijzigen?
 • Wat kan U ondernemen indien Uw privacy, recht op communicatie, briefgeheim of recht op goede naam wordt geschonden?
 • Welke mogelijkheden staan er ter beschikking indien U bezorgd bent over de persoon en de goederen van een onbekwaam familielid (vb. dementerende grootmoeder, meerderjarig geestelijk gehandicapt kind)?

Afstamming en adoptie

 • Wat te doen wanneer U ontdekt niet de biologische vader te zijn van een kind?
 • U wenst Uw kind te erkennen, doch de moeder geeft haar toestemming niet?
 • Wat kan U als ongehuwde moeder ondernemen indien de biologische vader jullie kind niet erkent?
 • Is adoptie mogelijk van het kind van Uw partner uit een vorige relatie waar de biologische ouder niet meer naar om kijkt?
 • Kan U Uw kleinkind adopteren?

Verblijfsregeling en onderhoudsgeld en kostenregelingen voor kinderen

 • Wat staat er U te doen indien U als ouders uit elkaar gaat en er kan geen vergelijk getroffen worden over de verblijfsregeling en kostenregeling van de kinderen?
 • Kan U zomaar stoppen met betalen van onderhoudsgeld aan de andere ouder indien U verneemt dat Uw kind inmiddels een eigen inkomen verwerft?
 • Wanneer heeft U recht op een verhoging indien het onderhoudsgeld dat U ontvangt niet meer toereikend is om de kosten van de kinderen te dekken?
 • Kan U minder onderhoudsgeld betalen indien U plots Uw werk verliest of een nieuw kind verwelkomt in Uw nieuw gesticht gezin?
 • U kind maakt niet de gewenste vooruitgang in zijn hoger aangevatte studies en U denkt er aan de geldkraan toe te draaien?

Ouders die uit elkaar gaan (ongeacht na huwelijk, wettelijke of feitelijke samenwoning), dienen een regeling te treffen wat de tenlasteneming van de kosten betreft, alsook bij wie de kinderen wanneer zullen verblijven. Deze regeling kan in de loop der jaren ook aan wijzigingen onderhevig zijn. Ons kantoor helpt U bij een redelijke berekening van onderhoudsgelden. Voor zover geen akkoord tot stand kan komen, begeleiden wij U bij de procedure voor de Familierechtbank.

Huwelijk, echtscheiding, verdeling van het huwelijksvermogen na scheiding, wettelijke en feitelijke samenwoning

 • Is de verstandhouding tussen U en Uw echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner verstoord (ruzie, twisten, geweld, discussie over de bijdragen in de lasten van het samenwonen…), maar U wenst nog niet onmiddellijk te scheiden/de samenwoning op te zeggen? Ons kantoor helpt U de gepaste voorlopige maatregelen te bekomen via de Familierechtbank met het oog op het herstel van het huwelijk/de samenwoning.
 • U heeft beslist uit de echt te scheiden maar weet niet wat er U te doen staat? Ons kantoor schetst voor U de mogelijkheden die in Uw belang zijn en begeleid U tijdens de procedure.
 • Wie mag in de woonst blijven? Wie mag de inboedel en de wagen verder gebruiken?
 • Heeft U recht op een persoonlijke onderhoudsbijdrage?
 • U wenst/heeft de wettelijke samenwoning op te zeggen maar Uw partner blijft Uw exclusieve eigendom bewonen en vertrekt niet spontaan?

Eens de scheiding achter de rug is, dient de huwgemeenschap ook nog verdeeld te worden. Wij begeleiden de bewerkingen van vereffening en verdeling bij de notaris. Ook na een wettelijke/feitelijke samenwoning werd heel wat gemeenschappelijk aangekocht en hebben de partners financiële investeringen gedaan in elkaar. Wij zoeken de juiste juridische weg om voor U vergoeding te bekomen.

Afspraak maken

U kan onmiddellijk een afspraak vastleggen.