Share on google

Onze expertise

Mansius advocaten - expertise

Onze expertise

Volgende materies behoren tot de expertise van ons kantoor.

Vragen of meer informatie?

Minnelijke en buitengerechtelijke oplossingen

De mogelijkheid bestaat om uw geschil voor te leggen aan de rechtbank, maar de wet (artikel 444, 2 de lid, Gerechtelijk Wetboek) verplicht ons u ook informatie te verschaffen over de andere mogelijkheden die bestaan om uw geschil op te lossen, zoals bijvoorbeeld klassieke rechtstreekse onderhandelingen, collaboratieve onderhandelingen, de minnelijke schikking door de rechter, bemiddeling, bindende derdenbeslissing of arbitrage. Het gaat om aangepaste geschiloplossingsmethoden, die gerechtelijk of buitengerechtelijk kunnen zijn.

Meer informatie over al deze verschillende benaderingen vindt u terug op de website van de Orde van Vlaamse balies (www.advocaat.be).

Ons kantoor gaat in elke zaak na wat de meest aangewezen methode is met het oog op uw vorderingen en belangen.

Volledigheidshalve geven wij nog mee dat u er rekening mee moet houden dat wanneer een procedure voor de rechtbank wordt opgestart, de rechtbank de partijen op de inleidingszitting kan bevragen over de wijze waarop zij voorafgaand aan de gerechtelijke procedure geprobeerd hebben het geschil minnelijk op te lossen (artikel 730/1, §2 Ger.W.). Het is ook mogelijk dat de rechtbank in dat verband uw persoonlijke verschijning beveelt. De rechtbank kan bovendien in bepaalde omstandigheden zelf een bemiddeling bevelen.

Mocht u met betrekking tot dit alles nog vragen hebben, dan kunt u steeds met ons contact opnemen.